Johtokunta 2.11.2023 alkaen


PUHEENJOHTAJA ; puheenjohtaja (at) ultraaaniseura.fi

Aydin Tekay (johtokuntaan 2018)

Naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri, LT, dos

Linjajohtaja, Osastonylilääkäri HYKS, Naistenklinikka, PL 140, 00029 HUS


VARAPUHEENJOHTAJA:

Sanna Eteläinen (johtokuntaan 2019)


Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, gynekologisen onkologian erityispätevyys, yliopisto-opettaja, LT

Oulun Yliopistollinen Sairaala, Naisten ja Lasten tulosalue, PL 23, 90029 OYS


SIHTEERI; postia (at) ultraaaniseura.fi

Laura Seikku (johtokuntaan ja sihteeriksi 2022)

Naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri, LT

HYKS, Naistenklinikka, PL 140, 00029 HUS


RAHASTONHOITAJA; rahastonhoitaja (at) ultraaaniseura.fi

Anita Virtanen (johtokuntaan rahastonhoitajaksi 2023)

Naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri, LT

Apulaisylilääkäri PIRHA/TAYS, Elämänaukio, Kuntokatu 2, 33520 Tampere


APURAHAVASTAAVA; apurahahakemukset (at) ultraaaniseura.fi

Kirsi Rinne (johtokuntaan 2018)

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi, LT

TYKS, Naistenklinikka, PL 52, 20521 Turku


Jani Mononen (johtokuntaan 2022)

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri

Osastonylilääkäri HYKS, Meilahden yhteispäivystys/HUS Akuutti, PL 340, 00029 HUS


Taisto Sarkola (johtokuntaan 2020)

Dosentti, lastenkardiologi

Uusi lastensairaala/HYKS, Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS


Tiina Männistö (johtokuntaan 2022), Hoitajien alajaoston vetäjä

Kätilö, Kliininen ultraäänihoitaja

HYKS, Naistenklinikka, PL 140, 00029 HUS


SOME-vastaava (2023 lähtien)

Kati Qvist

Kätilö, Kliininen ultraäänihoitaja

TYKS, Naistenklinikka, PL 52, 20521 Turku


KUNNIAJÄSENET:

Professori Ilkka Suramo

Professori Pentti Jouppila

Professori Juha Räsänen

Kätilö Anna-Maija Tulimaa

Dos. Pertti Palo

Kätilö Elina Korva

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY:N SÄÄNNÖT

Esitetty ensimmäisen kerran vuosikokouksessa 7.4.2000. Päivitetty 7.6.2017.


YHDISTYKSEN NIMI, TARKOITUS JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lääketieteellinen Ultraääniseura, josta käytetään lyhennystä FMUS (Finnish Medical Ultrasound Society).

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääketieteellisen ultraäänitutkimuksen tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä ja soveltamista maassamme sekä toimia alan harrastajien yhteisenä elimenä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, opetus- ja esitelmätilaisuuksia ja julkaisemalla alan ammattikirjallisuutta.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


JÄSENET JA KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa lääkäri, fyysikko tai muu alan erikoiskoulutusta saanut ammattihenkilö.

Johtokunta voi kutsua kunniajäseniä ja ulkomaisia jäseniä. Kunnia- ja ulkomaisten jäsenten vaalin täytyy olla yksimielinen.

Seuran jäsen on erottamisen uhalla velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä sekä seuran elinten päätöksiä. Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan. Erottaminen ratkaistaan seuran kokouksessa ja vaaditaan päätöksen tekoon vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Jäsenmaksu peritään kulloisenkin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Jos jäsen ei maksumuistutuksesta huolimatta maksa jäsenmaksuaan, erotetaan hänet seurasta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen asiat hoitaa vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä neljä jäsentä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai jos kaksi johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on
kokouksessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta vuosikokoukseen kalenterivuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana eli toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä sekä muihin kokouksiin niin usein kuin johtokunta pitää tarpeellisena tai jos
vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta anoo. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja esityslista tulee julkaista seuran internetsivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Asiat ratkaistaan avoäänestyksellä. Milloin äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Vuosikokouksessa
- esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien
kertomus,

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivapauden myöntämisestä
tilivelvollisille,

- valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,

- määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus,

- vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,

- valitaan kahden vuoden välein johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä neljä jäsentä ja näiden joukosta jaosten vastuuhenkilöt seuraavaksi toimintakaudeksi, tavoitteena on, että joka yliopistosairaalasta on edustaja.

- käsitellään muut asiat, jotka johtokunta tai yhdistyksen jäsen haluaa vuosikokouksessa käsiteltävän.


TOIMINTA- JA TILIVUOSI

10§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

11§ Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi kahdessa peräkkäisessä vuosikokouksessa. Kokousten välisen ajan tulee olla
vähintään yksi kuukausi. Päätösten tekemiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä.

12§ Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi joutuvat sen varat Suomen lääketieteellisen ja biologisen ultraäänitutkimuksen hyväksi viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Suomen lääketieteellis-biologisen ultraääniseuran tarkoitus

Seuran säännöissä määritellään seuran tarkoitukseksi:

"Edistää lääketieteellisen ultraäänitutkimuksen tieteellistä ja käytännöllistä
kehittämistä ja soveltamista maassamme ja toimia alan harrastajien yhteisenä
elimenä. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja julkaisemalla alan ammattikirjallisuutta."

Lääketieteellinen ultraääniseura ry

Toimintakertomus 1.1.2022–31.12.2022

Vuonna 2022 johtokuntaan kuuluivat:
Puheenjohtaja Dos. Aydin Tekay, Naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri
Varapuheenjohtaja LT Sanna Eteläinen, Naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, yliopisto-opettaja
Rahastonhoitaja LL Leena Alanne, Naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri
Sihteeri LT Laura Seikku, Naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri
Muut jäsenet: LL Jani Mononen, Akuuttilääketieteen erikoislääkäri
LT Kirsi Rinne, Naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri
Kätilö Tiina Männistö
Dos. Taisto Sarkola, Lastentautien ja sikiökardiologian erikoislääkäri

Susanne Kapanen, Tiina Tuohimetsä ja Elina Korva erosivat Ultraääniseuran johtokunnasta. Heidän tilalleen valittiin Laura Seikku, Tiinä Männistö sekä Jani Mononen. Seuran sihteeriksi valittiin Laura Seikku. Uudet jäsenet nimettiin tehtäviinsä vuosikokouksessa toukokuussa 2022.

Johtokunta kokoontui vuonna 2022 yhteensä yhdeksän kertaa. Kokouksista kuusi järjestettiin etäyhteyden (Teams) välityksellä ja kolme hybridikokouksina sekä yhteistapaamisena, että Teams:n välityksellä.

Ultraääniseuran tilinpäätöksen laatijana toimi kirjanpitäjä Tilitoimisto Maija Nissinen ja tilintarkastajana SYS AUDIT Oy, KHT-yhteisö.

Koulutukset
Vuoden 2022 ensimmäinen koulutus järjestettiin Helsingissä Kongressikeskus Taitotalossa 12.-13.5.2022. Koulutuspäivien aikana juhlistettiin seuran 50-vuotista taivalta. Aiheena oli mm. sikiöseulonnan kehittäminen, pohjoismainen yhteistyö, raskauden aikaiset invasiiviset toimenpiteet, sekä ultraäänen käyttö akuuttilääketieteessä. Torstai-iltapäivän ohjelmassa oli erityisesti sikiöseulontoja tekeville kätilöille suunnattu osuus. Perjantain koulutus toteutettiin yhteistyössä Nordic Network of Fetal Medicine - yhdistyksen (NNFM) kanssa. Kotimaisten luennoitsijoiden lisäksi esiintyjiä oli Belgiasta, Tanskasta ja Ruotsista. Koulutukseen osallistui 45 jäsentä sekä kaksi kunniajäsentä, lisäksi seitsemän laite-edustajaa osallistui tilaisuuteen.
Syksyn koulutuspäivät järjestettiin Kuopiossa Kylpylähotelli Rauhalahdessa 13.-14.10.2022. Koulutuksen aiheina olivat sikiöseulonnan perusteet ja toteuttaminen, sekä akuuttilääketieteen hands on kurssilla ultraäänen käyttö akuutisti sairastuneen potilaan diagnostiikan ja hoidon tukena. Koulutukseen osallistui 96 seuran jäsentä, laite-edustajia oli paikalla neljä.

Jäsenet
Lääketieteellisen ultraääniseuran jäsenrekisterissä 31.12.2022 oli 337 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Kuudelta kunniajäseneltä ei peritty jäsenmaksua. Seuraan liittyi vuoden aikana 103 uutta jäsentä. Seuran jäsenyydestä irtisanoutui 5 henkilöä. Sääntöjen mukaisesti seuran jäsenyydestä on erotettu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 49 (2.5.2022) henkilöä.
Jäsenmaksua kerättiin 35 €/jäsen.

Vuosikokous
Vuosikokous järjestettiin 12.5.2022 Helsingissä Kongressikeskus Taitotalossa.

Apurahat
Toimintavuonna 2022 ei saatu yhtään apurahahakemusta. Apurahaa tullaan jatkossa esittelemään jäsenkirjeiden ja koulutusten yhteydessä.

Hoitajien alajaosto
Kevätkoulutuksessa toteutettiin kätilöille suunnattu osuus, jonka sisältö suunniteltiin kätilöjäsenille vuonna 2021 tehdyn kyselyn perusteella. Kätilö Tiina Männistö vastaa jatkossa hoitajien alajaoston toiminnasta.

Muut asiat
Seura hyväksyttiin Duodecimin yhdistysjäseneksi 17.12.2021. Yhteistyö aloitettiin vuoden 2022 alussa, jonka jälkeen Duodecimilta on hankittu koulutuspäivien järjestelyissä tarvittavia palveluita. Yhteyshenkilönämme Duodecimilta on toiminut Nea Heikkilä.
Akuuttilääketieteen alan ultraäänikoulutus on lähtenyt hyvin käyntiin, tämän myötä seuraan on liittynyt lukuisia uusia jäseniä. Ultraääniseuran jäsenille tarjoutui myös tilaisuus osallistua veloituksetta virtuaalisesti WINFOCUS-järjestön (The World Interactive Network Focused on Critical Ultrasound) järjestämään maailmankongressin 1.-4.12.2022.

Kiitämme seuran jäseniä aktiivisuudesta ja saamastamme rakentavasta palautteesta.
Kiitämme luennoitsijoita korkeatasoisista esitelmistä ja laitevalmistajia hyvästä yhteistyöstä.

Ultraääniseuran johtokunnan puolesta

9.2.2023

Aydin Tekay, puheenjohtaja
Laura Seikku, sihteeriLääketieteellinen ultraääniseura ry

Toimintakertomus 1.1.2021–31.12.2021

Vuonna 2021 johtokuntaan kuuluivat:

puheenjohtaja: Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT, dos Aydin Tekay

varapuheenjohtaja: Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, gynekologisen onkologian erityispätevyys, yliopisto-opettaja, LT Sanna Eteläinen

rahastonhoitaja: Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Leena Alanne

sihteeri: Ultraäänihoitaja, kätilö/terveydenhoitaja Elina Korva

muut jäsenet: Radiologian erikoislääkäri, lastenradiologian erityispätevyys Susanne Kapanen

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi LT Kirsi Rinne

Kätilö, Kliininen ultraäänihoitaja Tiina Tuohimetsä

Lastenkardiologi, dos Taisto Sarkola

Susanne Kapanen ja Elina Korva ilmoittivat eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. Uudet jäsenet valitaan vuosikokouksessa toukokuussa 2022.

Johtokunta kokoontui vuonna 2021 yhteensä kahdeksan kertaa. Viisi kokousta järjestettiin etäyhteyden (Teams tai Zoom) välityksellä ja kaksi kokousta yhteistapaamisena.

Ultraääniseuran tilinpäätöksen laatijana toimi kirjanpitäjä Tilitoimisto Maija Nissinen ja tilintarkastajana SYS AUDIT Oy, KHT-yhteisö.

Koulutukset

Vuoden 2021 ensimmäinen koulutus järjestettiin webinaarina 12.2.2021. Aiheena oli kaksoisraskauden erityispiirteet. Webinaari kuvattiin Oulun Lasaretissa ja osallistuneita oli 100hlöä. Luennoitsijoina toimivat muutamat johtokunnan jäsenet, ulkopuolisia luennoitsijoita oli viisi. Luennointi tapahtui etänä tai paikan päällä Oulussa.

Syksyn koulutus järjestettiin Espoon Hanasaaressa 23.9.2021. Koulutuksessa oli alkuperäisen suunnitelman mukaisesti luentoja torstaina 23.9 ja hands on perjantaina 24.9. Koronaepidemian myötä kokoontumis-rajoitukset tiukentuivat juuri ennen koulutusta, joten noin kuukausi ennen koulutusta päädyttiin rajaamaan koulutus yksipäiväiseksi ja perumaan hands on. Koulutuksen aiheet olivat kuvantaminen apuna fertiliteetin arvioinnissa sekä akuuttivatsa ja kuvantaminen. Jäsenet
osallistuivat koulutukseen etänä tai paikan päällä. Etänä oli 36 osallistujaa ja paikan päällä oli 15 jäsentä. Lisäksi paikalla oli viisi luennoitsijaa ja neljä laite-edustajaa, sekä kaksi kunniajäsentä. Neljä luennoi etänä.

Jäsenet

Lääketieteellisen ultraääniseuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2021 309 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Seuran kunniapuheenjohtajan lisäksi kunniajäseniä on 8 eikä heiltä peritty jäsenmaksua. Seuraan liittyi vuoden aikana 95 uutta jäsentä. Seuran jäsenyydestä irtisanoutui 6 henkilöä. Sääntöjen mukaisesti seuran jäsenyydestä on erotettu
maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 54 (9.4.2021) henkilöä.

Jäsenmaksua kerättiin 35€/jäsen.

Vuosikokous

Vuosikokous järjestettiin 11.2.2021 Oulussa Lapland Hotel:issa. Koronavirusepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi johtokunta suositteli jäsenille osallistumista etänä. Jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua kokoukseen Zoom-sovelluksen välityksellä. Yhtään jäsentä ei osallistunut kokoukseen.

Apurahat

Seuran kotisivuille toteutettiin tammikuussa erillinen APURAHA-osio, johon tarkennettiin apurahahakemuksen hakuohjeita. Toimintavuonna 2021 ei saatu yhtään apurahahakemusta.

Hoitajien alajaosto

Hoitajien alajaoston jäsenille lähetettiin kysely, jossa kartoitettiin seuran järjestämien koulutusten sisältöön liittyviä toiveita. Kysely toteutettiin heinä-elokuussa 2021, ja vastausten perusteella suunniteltiin kevään 2022 kätilöille suunnattu osio koulutuksesta.

Muut asiat

Ultraäänitutkimuksia tekeviä akuuttilääkäreitä pyrittiin saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan ja siksi seuran johtokuntaan päätettiin ottaa jatkossa mukaan yksi akuuttilääkäri.

Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 22.9.2021 anoa Duodecimin yhdistysjäsenyyttä. Jäsenyyden myötä seura saa lisää näkyvyyttä ja yhdistys voi ostaa erilaisia koulutuspäivien järjestelyihin liittyviä palveluita Duodecimiltä Yhdistysjäsenyys myönnettiin Duodecim kokouksessa 17.12.2021 ja yhteistyö aloitetaan vuoden 2022 alusta lähtien. Yhteistyön myötä seuran sihteerin työmäärä saadaan jatkossa kohtuulliseksi.

Seuran pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja Pekka Ylöstalo menehtyi 9/2021 ja muistolleen vietettiin hiljainen hetki syyskoulutuksen yhteydessä.


Kiitämme seuran jäseniä aktiivisuudesta ja saamastamme rakentavasta palautteesta.

Kiitämme luennoitsijoita korkeatasoisista esitelmistä ja laitevalmistajia hyvästä yhteistyöstä.

Ultraääniseuran johtokunnan puolesta

19.1.2022

Aydin Tekay, puheenjohtaja
Elina Korva, sihteeri

*******************************************************************************************************************************************

Lääketieteellinen ultraääniseura ry

Toimintakertomus 1.1.2020–31.12.2020

Vuonna 2020 johtokuntaan kuuluivat:
puheenjohtaja; Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Aydin Tekay
varapuheenjohtaja; Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Liisa Laatio
rahastonhoitaja; Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Leena Alanne
sihteeri; Ultraäänihoitaja, kätilö/terveydenhoitaja Elina Korva

muut jäsenet:

Naistentautien ja synnytysten sekä radiologian erikoislääkäri Susanne Kapanen
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Lastentautien erikoislääkäri, kardiologi, dosentti Olli Pitkänen-Argillander
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi LT Kirsi Rinne
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, gynekologisen onkologian erityispätevyys, yliopisto-opettaja, LL Sanna Koivunen

Varapuheenjohtaja Liisa Laatio ja Olli Pitkänen-Argillander erosivat johtokunnan jäsenyydestä syksyllä 2020. Uusiksi jäseniksi valittiin kätilö Tiina Tuohimetsä Jyväskylästä ja dos Taisto Sarkola HUS:sta. Varapuheenjohtajaksi nimettiin Sanna Eteläinen (os Koivunen). Muilta osin johtokunnan kokoonpano pysyi ennallaan.
Johtokunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä kahdeksan kertaa. Kuusi kokousta järjestettiin etäyhteyden (Skype tai Zoom) välityksellä ja kaksi kokousta yhteistapaamisena Helsingissä ja Oulussa.
Ultraääniseuran tilinpäätöksen laatijana toimi, kirjanpitäjä Tilitoimisto Maija Nissinen ja tilintarkastajana SYS AUDIT Oy, KHT-yhteisö.

Koulutukset
Vuoden 2020 ensimmäinen koulutus suunniteltiin järjestettäväksi Oulun Lasaretissa 19.-20.3.2020 ja toinen Espoon Hanasaaressa 18.-19.9.2020. Koronavirusepidemia muutti suunnitelmat hyvin lyhyellä varoitusajalla, koska Suomen hallitus asetti rajoituksia yleisötilaisuuksien järjestämiselle. Seuran johtokunta päätti yksimielisesti siirtää kevään 2020 koulutuspäivät syksylle 2020. Kuitenkin syksyllä 2020 vallinneen epävarman epidemiatilanteen vuoksi koulutuspäivät päätettiin siirtää uudelleen keväälle 2021 ja toteuttaa se tuolloin yksipäiväisenä webinaarina. Vuoden 2020 aikana ei siis järjestetty koulutustapahtumia lainkaan.

Jäsenet
Lääketieteellisen ultraääniseuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2020 270 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Seuran kunniapuheenjohtajan lisäksi kunniajäseniä on 8 eikä heiltä peritty jäsenmaksua.
Seuraan liittyi vuoden aikana 40 uutta jäsentä. Seuran jäsenyydestä irtisanoutui 7 henkilöä. Sääntöjen mukaisesti seuran jäsenyydestä on erotettu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 39 (29.6.2020) henkilöä.
Jäsenmaksua kerättiin 35€/jäsen.

Vuosikokous
Koronavirusepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi vuosikokous järjestettiin syksyllä 8.10.2020 Teams-sovelluksen välityksellä.

Apurahat
Apurahahakemuksia saapui yksi ja hakijalle myönnettiin 1000€:n apuraha.
Seuran johtokunta luonnosteli ja tarkensi seuran kotisivuilla olevia apurahahakemuksen hakuohjeita. Sivuille päätettiin
luoda oma APURAHA-osio. Muutos toteutetaan tammikuun 2021 aikana.

Muut asiat
Kiitämme seuran jäseniä aktiivisuudesta ja saamastamme rakentavasta palautteesta.
Kiitämme luennoitsijoita korkeatasoisista esitelmistä ja laitevalmistajia hyvästä yhteistyöstä.

Ultraääniseuran johtokunnan puolesta, 5.1.2021

Aydin Tekay, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri


*******************************************************************************************************************************************

Lääketieteellinen ultraääniseura ry

Toimintakertomus 1.1.2019–31.12.2019

Vuonna 2019 johtokuntaan kuuluivat:

puheenjohtaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Aydin Tekay
varapuheenjohtaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Sami Saarelainen
rahastonhoitaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Leena Alanne
sihteeri Ultraäänihoitaja, kätilö/terveydenhoitaja Elina Korva
muut jäsenet:

Naistentautienja synnytysten sekä radiologian erikoislääkäri Susanne Kapanen
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Lastentautien erikoislääkäri, kardiologi, dosentti Olli Pitkänen-Argillander
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Liisa Laatio
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi LT Kirsi Rinne

Varapuheenjohtaja Sami Saarelainen erosi johtokunnan jäsenyydestä keväällä 2019. Uudeksi jäseneksi valittiin LT Sanna Koivunen OYS:sta. Varapuheenjohtajaksi nimettiin Liisa Laatio. Muilta osin johtokunnan kokoonpano pysyi ennallaan.
Johtokunta kokoontui vuonna 2019 yhteensä yhdeksän kertaa. Kaksi kokousta pidettiin koulutuspäivien yhteydessä, toinen Jyväskylässä ja toinen Helsingissä. Kuusi kokousta järjestettiin Skype-neuvotteluna ja yksi kokous yhteistapaamisena Helsingissä.

Ultraääniseuran tilinpäätöksen laatijana toimi, kirjanpitäjä Tilitoimisto Maija Nissinen ja tilintarkastajana SYS AUDIT Oy, KHT-yhteisö.

Koulutukset:
Vuoden 2019 ensimmäinen koulutus järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 14.-15.3.2019. Vierailevia ulkomaisia luennoitsijoita olivat professori Christoph Lees Englannista ja professori Gerald Tulzer Itävallasta. Koulutuksen ensimmäisen päivän aiheena oli ”IUGR” ja toisen päivän teemana oli ”Gynekologiset syövät” sekä ”Uä-kuvantamisen uudet ja vanhat tuulet”. Ensimmäisen päivän koulutukseen osallistui yhteensä 72 henkilöä ja toisen päivän koulutukseen 61 henkilöä.
Ulkomaisten luennoitsijoiden lisäksi kotimaisia luennoitsijoita oli paikalla yhteensä kymmenen.
Syksyn 2019 koulutus järjestettiin Espoon Hanasaaressa 10.-11.10.2019. Koulutus keskittyi perusultraääneen ja koulutuksen yhteydessä järjestettiin livescanning-osio, jossa kouluttajana oli dos Bruno Cacciatore. Kätilö Eva Tegnander oli ainoa
ulkomainen luennoitsija. Torstain koulutukseen osallistui 107 henkilöä ja perjantain koulutukseen 80 hlöä. Ulkopuolisia luennoitsijoita oli yhteensä yhdeksän.

Jäsenet:
Lääketieteellisen ultraääniseuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2019 278 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Seuran kunniapuheenjohtajan lisäksi kunniajäseniä on 8 eikä heiltä peritty jäsenmaksua.
Seuraan liittyi vuoden aikana 42 uutta jäsentä. Seuran jäsenyydestä irtisanoutui neljä henkilöä. Sääntöjen mukaisesti seuran jäsenyydestä on erotettu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 61 henkilöä.
Jäsenmaksua kerättiin 35€/jäsen.

Alajaosto hoitajajäsenille:
Suomessa sikiöseulontaa tekevien hoitajien määrän kartoittamiseksi seura listasi kaikki seulontayksiköt Suomessa. Alajaosto lähetti sähköpostitse kirjeen kaikkiin seulontayksiköihin ja mainosti toimintaansa kirjeen mukana toimitetulla mainoksella. Mainoksen avulla pyrittiin tavoittamaan kaikki Suomessa sikiöseulontaa tekevät hoitajat ja kutsumaan liittymään seuran jäseneksi. Uusien jäsenten (7 hlöä) kesken arvottiin ilmainen osallistuminen yksille koulutuspäiville. Voittajalle
ilmoitettiin henkilökohtaisesti.

Vuosikokous:
Vuosikokous pidettiin kevätkoulutuksen yhteydessä 14.3.2019 Jyväskylä Paviljongissa.

Apurahat:
Apurahahakemuksia saapui kaksi.

Kiitämme seuran jäseniä aktiivisuudesta ja saamastamme rakentavasta palautteesta.
Kiitämme luennoitsijoita korkeatasoisista esitelmistä ja laitevalmistajia hyvästä yhteistyöstä.


Ultraääniseuran johtokunnan puolesta, 8.10.2020
Aydin Tekay, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri


**************************************************************************************************************************************

Lääketieteellinen ultraääniseura ry

Toimintakertomus 1.1.2018–31.12.2018

Vuonna 2017 johtokuntaan kuuluivat:

puheenjohtaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Kati Tihtonen

varapuheenjohtaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Kristiina Tertti

rahastonhoitaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuomas Kauppinen

sihteeri Ultraäänihoitaja, kätilö/terveydenhoitaja Elina Korva

Muut jäsenet: Naistentautien ja synnytysten sekä radiologian erikoislääkäri Susanne Kapanen

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Leena Alanne

Lastentautien erikoislääkäri, kardiologi, dosentti Olli Pitkänen-Argillander

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Sami Saarelainen


Tuomas Kauppinen, Kristiina Tertti ja Kati Tihtonen erosivat johtokunnan jäsenyydestä keväällä 2018. Uusiksi jäseniksi valittiin Aydin Tekay HUS:sta, Kirsi Rinne TYKS:sta ja Liisa Laatio OYS:sta. Aydin Tekay valittiin puheenjohtajaksi ja Sami Saarelainen varapuheenjohtajaksi. Leena Alanne nimettiin rahastonhoitajaksi. Muilta osin johtokunnan kokoonpano pysyi ennallaan.

Johtokunta kokoontui vuonna 2018 yhteensä 10 kertaa. Kaksi kokousta pidettiin koulutuspäivien yhteydessä, toinen Helsingissä ja toinen Tampereella. Kolme kokousta järjestettiin puhelinneuvotteluna, neljä Skype-yhteyden kautta ja yksi kokous yhteistapaamisena Helsingissä.

Ultraääniseuran tilinpäätöksen laatijana toimi, kirjanpitäjä Tilitoimisto Maija Nissinen ja tilintarkastajana SYS AUDIT Oy, KHT-yhteisö.

Koulutukset

Vuoden 2018 ensimmäinen koulutus järjestettiin Tampereella Scandin Rosendahlissa 15.-16.3.2018. Vierailevia ulkomaisia luennoitsijoita oli kaksi, professori Jens Langhoff-Roos Tanskasta sekä Sally-Ann Clur Amsterdamista. Koulutuksen ensimmäisen päivän aiheena oli ”Sikiöseulonta” sekä ”Riskiraskauksien seulonta”. Toisen päivän teemana oli ”Istukan kiinnittymishäiriöt” sekä ”Raskauden kuvantamis-tutkimukset”. Ensimmäisen päivän koulutukseen osallistui yhteensä 111 henkilöä ja toisen päivän koulutukseen 106 henkilöä. Ulkomaisten luennoitsijoiden lisäksi kotimaisia luennoitsijoita oli paikalla yhteensä 10.

Syksyn 2018 koulutus järjestettiin Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä 20.-21.9.2018. Koulutus keskittyi perusultraääneen ja koulutuksen yhteydessä järjestettiin livescanning-osio, jossa kouluttajina olivat lastenkardiologi Olli Pitkänen-Argillander sekä Peter Conner Tukholman Karoliinisesta sairaalasta. Torstain koulutukseen osallistui 115 henkilöä ja perjantain koulutukseen 120 hlöä. Ulkopuolisia luennoitsijoita oli yhteensä 11.

Jäsenet

Lääketieteellisen ultraääniseuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2018 294 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Seuran kunniapuheenjohtajan lisäksi kunniajäseniä on 8 eikä heiltä peritty jäsenmaksua. Seuraan liittyi vuoden aikana 50 uutta jäsentä. Seuran jäsenyydestä irtisanoutui 6 henkilöä. Sääntöjen mukaisesti seuran jäsenyydestä on erotettu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 65 henkilöä.

Jäsenmaksua kerättiin 35€/ jäsen.

Alajaosto

Seuran johtokunta perusti kokouksessaan 27.4.2018 seuran hoitajajäsenille oman alajaoston. Jaoston toiminnan tarkoituksena on kartoittaa Suomessa sikiöseulontaa tekevien hoitajien määrää. Jaoston toimintaa koordinoi seuran
sihteeri kätilö Elina Korva. Alajaoston jäsenyys sisältyy seuran jäsenmaksuun. Alajaostoon liittyminen tapahtuu seuran kotisivujen kautta.

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin kevätkoulutuksen yhteydessä 15.3.2018 Scandic Rosendahlissa.

Apurahat

Apurahahakemuksia ei saapunut yhtään.

Muut asiat

Puheenjohtaja Aydin Tekay kehitti kokeilumielessä mobiilisovelluksen, jonka avulla koulutukseen osallistujien oli mahdollista seurata päivien ohjelmaa, tutustua luennoitsijoihin ja viestiä toisilleen digitaalisesti. Mobiilisovellusta testattiin syksyn koulutuspäivien yhteydessä mutta käyttäjien tarkkaa määrää ei saatu selvitettyä, joten ei tiedetä olisiko tällaiselle sovellukselle jatkossa tarvetta vai ei. Tulevien koulutustilaisuuksien yhteydessä arvioidaan sovelluksen tarve ja käyttömahdollisuudet.


Kiitämme seuran jäseniä aktiivisuudesta ja saamastamme rakentavasta palautteesta.

Kiitämme luennoitsijoita korkeatasoisista esitelmistä ja laitevalmistajia hyvästä yhteistyöstä.

Ultraääniseuran johtokunnan puolesta

2.2.2019

Aydin Tekay, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri


**********************************************************************************************************************************************

Lääketieteellinen ultraääniseura ry

Toimintakertomus 1.1.2017–31.12.2017

Vuonna 2017 johtokuntaan kuuluivat:

puheenjohtaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Kati Tihtonen
varapuheenjohtaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Kristiina Tertti

rahastonhoitaja Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuomas Kauppinen

sihteeri Ultraäänihoitaja, kätilö/terveydenhoitaja Elina Korva

Muut jäsenet:

Naistentautien ja synnytysten sekä radiologian erikoislääkäri Teija Kalajoki-Helmiö

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Leea Keski-Nisula

Lastentautien erikoislääkäri, kardiologi, dosentti Olli Pitkänen-Argillander

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Sami Saarelainen


Teija Kalajoki-Helmiö ja Leea Keski-Nisula erosivat johtokunnan jäsenyydestä maaliskuussa 2017. Uusiksi jäseniksi valittiin perinatologi Leena Alanne ja lasten radiologi Susanne Kapanen. Tuomas Kauppinen luopui rahastonhoitajan toimesta ja
Leena Alanne valittiin hänen tilalleen. Muilta osin johtokunnan kokoonpano pysyi ennallaan.

Johtokunta kokoontui vuonna 2017 yhteensä 8 kertaa. Kaksi kokousta pidettiin koulutuspäivien yhteydessä, molemmat Helsingissä. Viisi kokousta järjestettiin puhelinneuvotteluna ja yhden kerran kokous järjestettiin yhteistapaamisena Helsingissä.

Ultraääniseuran tilinpäätöksen laatijana toimi, kirjanpitäjä Tilitoimisto Maija Nissinen ja tilintarkastajana SYS AUDIT Oy, KHT-yhteisö.

Koulutukset:

Vuoden 2017 ensimmäinen koulutus järjestettiin Helsingissä Suomen Kansallismuseossa 23.-24.3.2017. Vierailevia ulkomaisia
luennoitsijoita oli kolme, professori Torvid Kiserud Norjasta, professori Eberhard Merz Saksasta ja professori Juan Luis Alcàzar Espanjasta. Koulutuksen ensimmäisen päivän aiheena oli ”Sikiön voinnin seuranta doppler tekniikan avulla” sekä ”3/4D-tekniikka obstetriikassa”. Toisen päivän teemana oli ”3D gynekologiassa” sekä ”Rintojen kuvantaminen”.
Torstain koulutukseen osallistui yhteensä 104 henkilöä ja perjantaina 75 henkilöä. Ulkomaisten luennoitsijoiden lisäksi kotimaisia luennoitsijoita oli paikalla yhteensä 10. Seuraan kuulumattomia osallistujia koulutuksessa oli yhteensä 15 henkilöä.

Syksyn 2017 koulutus järjestettiin Taitotalolla Helsingissä 2.-3.11.2017. Koulutus keskittyi perusultraääneen ja koulutuksen yhteydessä järjestettiin hands on-osio. Koulutukseen osallistui ennätyksellinen määrä ihmisiä ja tilarajoitusten vuoksi osallistujien määrää jouduttiin rajoittamaan torstain 2.11.2017 osalta. Torstain koulutukseen osallistui 180 henkilöä, perjantain koulutukseen 115. Perjantaina järjestettyyn hand on-osioon osallistui 14 henkeä. Ulkopuolisia luennoitsijoita oli yhteensä 14.
Koulutukseen osallistujista ei-jäseniä oli 83 henkilöä.


Jäsenet:

Lääketieteellisen ultraääniseuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2017 327 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Seuran kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Seuraan liittyi vuoden aikana 83 uutta jäsentä. Seuran jäsenyydestä irtisanoutui 4 henkilöä. Sääntöjen mukaisesti seuran jäsenyydestä on erotettu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 49 henkilöä, heidät poistettiin jäsenrekisteristä 26.4.2017.

Jäsenmaksua kerättiin 35€/ jäsen.

Vuosikokous:
Vuosikokous pidettiin kevätkoulutuksen yhteydessä 24.3.2017. Vuosikokouksessa seuran nimi muutettiin ja seuran säännöt päivitettiin. Seuran uudeksi nimeksi annettiin Lääketieteellinen ultraääniseura ry., FMUS (Finnish Medical Ultrasound
Society). Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti muutokset 7.6.2017. Vuosikokouksessa seuralle nimettiin kaksi uutta kunniajäsentä, professori Juha Räsänen ja kätilö Anna-Maija Tulimaa.

Apurahat:
Apurahahakemuksia saapui yksi. Johtokunta myönsi 1000€:n matka-apurahan Leena Alanteelle KYS:sta. Leena Alanne pitää lyhyen esitelmän konferenssimatkaan liittyen kevätkoulutuksen 2018 yhteydessä.


Kiitämme seuran jäseniä aktiivisuudesta ja saamastamme rakentavasta palautteesta.

Kiitämme luennoitsijoita korkeatasoisista esitelmistä ja laitevalmistajia hyvästä yhteistyöstä.


Ultraääniseuran johtokunnan puolesta

8.1.2018

Kati Tihtonen puheenjohtaja

Elina Korva sihteeri


***********************************************************************************************


Suomen Lääketieteellis-Biologinen Ultraääniseura ry

Toimintakertomus 1.1.2016–31.12.2016Alkuvuonna 2016 johtokuntaan kuuluivat:

puheenjohtaja

Naistentautien jasynnytysten erikoislääkäri, LT Kati Tihtonen

varapuheenjohtaja

Naistentautien jasynnytysten erikoislääkäri, LT Kristiina Tertti

rahastonhoitaja

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuomas Kauppinen

sihteeri

Ultraäänihoitaja, kätilö Elina Korva

Muut jäsenet:

Naistentautien ja synnytysten sekä radiologian erikoislääkäri Kirsi Härmä

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Leea Keski-Nisula

Lastentautien erikoislääkäri, kardiologi, dosentti Olli Pitkänen

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Sami Saarelainen


Johtokunnanjäsen Kirsi Härmä erosi vuoden 2016 alussa ja 18.3.2016 tilalle valittiin Lastenradiologian erikoislääkäri Teija
Kalajoki-Helmiö. Vuoden 2016 lopussa Teija Kalajoki-Helmiö ja Leea Keski-Nisula ilmottivat eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. Uudet jäsenet valitaan vuosikokouksessa maaliskuussa 2017.Johtokunta on kokoontunut vuonna 2016
yhteensä 8 kertaa. Kokouksia on ollut yhden kerrankoulutuspäivien yhteydessä Oulussa, 4 kertaa kokous on pidetty
puhelinneuvotteluna ja 3 kertaa kokous on järjestetty yhteistapaamisena Helsingissä.

Tilinpäätöksenlaatijana toimi, kirjanpitäjä Tilitoimisto Maija Nissinen ja tilintarkastajana SYS AUDIT Oy, KHT-yhteisö.

Koulutukset
Kevään koulutus järjestettiin Oulussa Tiedekeskus Tietomaassa 17.-18.3.2016. Koulutuksen ensimmäisen päivän aiheena oli ”Back to basics ja Synnytys”. Toisen päivänteemana oli ”Sikiön sydän”.

Ilmoittautuneita oli yhteensä 112, joista paikalla oli 110 henkilöä. Seuraan kuulumattomia oliyht. 19 henkilöä. 2 osallistui vain ensimmäiseen koulutuspäivään ja 108 henkilöä oli paikalla molempina päivinä. Ulkopuolisia luennoitsijoita oli yhteensä kahdeksan.


Jäsenet

Suomen Lääketieteellis-Biologisen Ultraääniseuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2016 291 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Kunniajäsenten luettelosta poistettiin edesmenneet jäsenet. Muut kunniajäsenet pidettään jäsenrekisterissä mutta heiltä ei peritä jäsenmaksua.

Seuraan liittyi vuoden aikana 44 uutta jäsentä. Seuran jäsenyydestä irtisanoutui 3 henkilöä. Sääntöjen mukaisesti seuran jäsenyydestä on erotettu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 17 henkilöä, heidät poistettiin jäsenrekisteristä 1.6.2016.

Jäsenmaksua kerättiin 35€/ jäsen.


Kiitämme seuran jäseniä aktiivisuudesta ja saamastamme rakentavasta palautteesta.

Kiitämme luennoitsijoita korkeatasoisista esitelmistä ja laitevalmistajia hyvästä yhteistyöstä.6.2.2017

Kati Tihtonen, Kristiina Tertti, Tuomas Kauppinen, Teija Kalajoki-Helmiö, Leea Keski-Nisula, Olli Pitkänen, Sami Saarelainen, Elina Korva

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

VUOSIKOKOUS 2024

ESITYSLISTA

Aika: Keskiviikko 20.3.2024 klo 18:00
Paikka: Teams
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse postia@ultraaaniseura.fi edellytetään

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
4 Valitaan ääntenlaskijat (2) ja pöytäkirjan tarkastajat (2)
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Käydään läpi edellisen vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus
7 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8 Valitaan seuraavan vuoden tilintarkastaja ja toiminnan tarkastaja
9 Määrätään vuonna 2025 kannettavan jäsenmaksun suuruus
10 Käydään läpi ja vahvistetaan toimintavuoden 2024 toimintasuunnitelma
11 Uusien jäsenten valinta Aydin Tekayn, Sanna Eteläisen ja Kirsi Rinteen tilalle
12 Vuonna 2023 myönnetyt apurahat
13 Muut asiat
14 Kokouksen päättäminen

Helsingissä 22.2.2024
Laura Seikku
sihteeri

**********************************************************************************************************************

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY
YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2023
PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 2.11.2023 klo 15:45
Paikka: Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Aydin Tekay avasi kokouksen klo 15:45.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aydin Tekay ja sihteeriksi Laura Seikku.

4. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Laatio ja Georg Macharey. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Männistö ja Leena Alanne.

5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Yhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Leena Alanne on ilmoittanut eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. Jatkajaksi ehdotettiin Anita Virtasta TAYS:sta. Valinta oli yksimielinen.

7. Anita Virtaselle myönnetään tilinkäyttöoikeus lääketieteellinen ultraääniseura ry:n Danske Bank oyj:ssä sijaitsevalle tilille DABAFIHH, FI1780001801049413. Hänelle myönnetään pääsy nettipankkiin, tilisiirto-oikeus sekä pankkikortti. Leena Alanteelta poistetaan käyttöoikeudet tilille, kun uusi rahastonhoitaja on perehdytetty ja ottaa tehtävän hoidettavakseen.

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:55.

Turussa 2.11.2023

Aydin Tekay, puheenjohtaja
LAURA SEIKKU, sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat: LEENA ALANNE ja TIINA MÄNNISTÖ

**********************************************************************************************************

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2023

ESITYSLISTA

Aika: Torstai 2.11.2023 klo 15:45
Paikka: Valtion virastotalo, itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

4. Valitaan ääntenlaskijat (2) ja pöytäkirjan tarkastajat (2)

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Valitaan Lääketieteellinen ultraääniseura ry:lle uusi rahastonhoitaja

7. Kokouksen päättäminen


Helsingissä 19.10.2023
Laura Seikku
sihteeri

**********************************************************************************************************

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

VUOSIKOKOUS 2023

PÖYTÄKIRJA

AIka: Torstai 4.5.2023 klo 16:15
Paikka: Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Aydin Tekay avasi kokouksen klo 16:15.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aydin Tekay ja sihteeriksi Laura Seikku.

4. kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Eteläinen ja Jani Mononen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Alanne ja Kirsi Rinne.

5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Sihteeri kävi läpi vuoden 2022 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Leena Alanne luki tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8. Vuoden 2022 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija
Nissinen Ky. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy,
KHT Jani Vartiainen ja varatilintarkastajiksi KHT Tiia Lehikoinen sekä HT Niina
Hirvonen.

9. Vuoden 2024 jäsenmaksuksi sovittiin 35 €.

10. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin pienin muutoksin.

11. Muut asiat: Ultraääniseuran hallitus on kutsunut kunniajäseneksi kätilö Elina Korvan. Kunniajäsenet Pertti Kirkinen ja Olli Piiroinen ovat poistuneet keskuudestamme 2022. Seuralle on valittu uusi some-vastaava, kätilö Kati Qvist TYKS:sta.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Helsingissä 4.5.2023

AYDIN TEKAY, PUHEENJOHTAJA
laura seikku, SIHTEERI
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT: LEENA ALANNE ja KIRSI RINNE


**********************************************************************************************************

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

VUOSIKOKOUS 2023

ESITYSLISTA

Aika: Torstai 4.5.2022 klo 16:15
Paikka: Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki

1 . Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan ääntenlaskijat (2) ja pöytäkirjan tarkastajat (2)
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Valitaan seuraavan vuoden tilintarkastaja ja toiminnan tarkastaja
9. Määrätään vuonna 2024 kannettavan jäsenmaksun suuruus
10. Vahvistetaan toimintavuoden 2023 toimintasuunnitelma
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 19.4.2023

Laura Seikku
sihteeri

**********************************************************************************************************

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

PÖYTÄKIRJA

vUOSIKOKOUS

Aika: to 12.5.2022 klo 16:15

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Auditorio Fakta, Valimotie 8 00380 Helsinki

1 Yhdistyksen puheenjohtaja Aydin Tekay avasi kokouksen klo 16:30

2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aydin Tekay ja sihteeriksi Elina Korva

4 Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Nikkinen ja Jani Mononen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Alanne ja Pia Ebert.

5 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

6 Sihteeri kävi läpi vuoden 2021 toimintakertomuksen.
Rahastonhoitaja Leena Alanne luki tilinpäätöksen ja tilintarkastajien
kertomuksen

7 Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8 Vuoden 2022 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija Nissinen Ky. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy, KHT Elisa Kamunen ja KHT Tiia Lehikoinen sekä varatilintarkastajaksi HT Niina Hirvonen. Tilintarkastusyhteisölle ei tarvitse valita varatilintarkastajaa.

9 Vuoden 2023 jäsenmaksuksi sovittiin 35€.

10 Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin.

11 Susanne Kapanen, Elina Korva ja Tiina Tuohimetsä ovat ilmoittaneet eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. Jatkajiksi ehdotettiin Laura Seikku HUS:sta, Tiina Männistö HUS:sta sekä Jani Mononen HUS:sta. Laura Seikku valittiin seuran uudeksi sihteeriksi ja Tiina Männistö hoitajien alajaoston vetäjäksi.

12 Muut asiat: Laura Seikulle myönnetään tilinkäyttöoikeus Lääketieteellinen Ultraääniseura ry:n Danske Bank Oyj:ssä sijaitsevalle tilille (DABAFIHH, FI1780001801049413). Hänelle myönnetään pääsy nettipankkiin, ei tilisiirto-oikeutta, eikä pankkikorttia. Elina Korvalta poistetaan käyttöoikeudet tilille Danske Bank Oyj DABAFIHH, FI1780001801049413.

13 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.52.

Helsingissä 14.5.2022

Aydin Tekay, PUHEENJOHTAJA

Elina Korva, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT: LEENA ALANNE ja Pia Ebert**********************************************************************************************************

lääketieteellinen ultraääniseura ry

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika: to 11.2.2021 klo 18:00

Paikka: Lapland Hotel, Pohjanholvi-kabinetti; Kirkkokatu 3, 90100 Oulu

Osallistumismahdollisuus jäsenille myös ZOOM:in välityksellä. Ilmoittautuminen viimeistään 5.2.2021. Osallistumislinkki lähetetty ilmoittautuneille jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen 8.2.2021.


1. Yhdistyksen puheenjohtaja Aydin Tekay avasi kokouksen klo 18:00.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aydin Tekay ja sihteeriksi Elina Korva.

4. Kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Tuohimetsä ja Sanna Eteläinen.

5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Puheenjohtaja kävi läpi vuoden 2020 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Leena Alanne luki tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8. Vuoden 2021 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija Nissinen Ky sekä tilin- ja toiminnan tarkastajana SYS Audit Oy.

9. Vuoden 2022 jäsenmaksuksi sovittiin 35€.

10. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma käytiin läpi.

11. Susanne Kapanen on ilmoittanut eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. Johtokunta kartoittaa seuraajaa ja asia päätetään seuraavassa vuosikokouksessa.

12. Vuonna 2020 on myönnetty yksi apuraha, 1000€ Veronika Osualalle.

13. Ei muita asioita.

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15.Oulussa 12.2.2021

Aydin Tekay, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiina Tuohimetsä, Sanna Eteläinen


*************************************************************************************************************

LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

pöytäkirja

vuosikokous

Aika: to 8.10.2020 klo 12:00
Paikka: Ravintola Puistola, Pakkahuoneenkatu 15, 90100 Oulu
Osallistumismahdollisuus jäsenille myös TEAMSin välityksellä. (Ilmoittautuminen viimeistään 30.9.2020. Osallistumislinkki lähetetty ilmoittautuneille jäsenrekisterissä olevaan
sähköpostiosoitteeseen 2.10.2020.)

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Aydin Tekay avasi kokouksen klo 12:09.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aydin Tekay ja sihteeriksi Elina Korva.
4. Kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Tuohimetsä ja Liisa Laatio.
5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
6. Sihteeri luki vuoden 2010 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Leena Alanne luki Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.
8 Vuoden 2020 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija Nissinen Ky sekä tilin- ja toiminnan tarkastajana SYS Audit Oy.
9 Vuoden 2021 jäsenmaksuksi sovittiin 35€.
10 Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma käytiin läpi.
11 Liisa Laatio ja Olli Pitkänen-Argillander eroavat johtokunnan jäsenyydestä. Tilalle johtokuntaan ehdotettiin ja valittiin klö Tiina Tuohimetsä KYS:sta ja dos Taisto Sarkola HUS:sta. Sanna Eteläinen (os Koivunen) valittiin seuran uudeksi varapuheenjohtajaksi. Muilta osion johtokunnan kokoonpano pysyy samana.
12 Ei muita asioita.
13 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.


Oulussa 9.10.2020

Aydin Tekay, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri


Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiina Tuohimetsä , Liisa Laatio

****************************************************************************************************************

lääketieteellinen ultraääniseura ry

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika: to 14.3.2019 klo 15:30

Paikka: Jyväskylän Paviljonki, Auditorio A3 Wolmar, Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä


1 Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sami Saarelainen avasi kokouksen klo 15:52.

2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Saarelainen ja sihteeriksi Elina Korva.

4 Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Kaarin Mäkikallio-Anttila ja Maija-Riitta Ordén. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Junnikkala ja Titta Orpana.

5 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6 Puheenjohtaja luki vuoden 2018 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Leena Alanne luki tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7 Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8 Vuoden 2019 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija Nissinen Ky. Tilin- ja toiminnan tarkastajana jatkaa SYS Audit Oy.

9 Vuoden 2020 jäsenmaksuksi sovittiin 35€.

10 Puheenjohtaja luki kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

11 Sami Saarelainen eroaa johtokunnan jäsenyydestä. Tilalle johtokuntaan ehdotettiin ja valittiin Sanna Koivunen OYS:sta. Liisa Laatio valittiin seuran uudeksi varapuheenjohtajaksi. Muilta osion johtokunnan kokoonpano pysyy samana.

12 Muut asiat; Vuosikokous päätti, että jatkossa seura maksaa luentopalkkion myös johtokunnan jäsenille. Aiempi käytäntö on ollut, ettei johtokunnan jäsenille makseta luentopalkkiota.

13 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:52.


Jyväskylässä 15.3.2019

Sami Saarelainen, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri


Pöytäkirjan tarkastaJAT

Titta Orpana , Aila Junnikkala

******************************************************************************************************************


LÄÄKETIETEELLINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika: to 15.3.2018 klo 16:20

Paikka: Scandic Rosendahl, Luentosali, Pyynikintie 13, 33230 Tampere


1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kati Tihtonen avasi kokouksen klo 16:20.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Tihtonen ja sihteeriksi Elina Korva.

4. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Martsinkevichyute ja Kaisu Hara. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin samat henkilöt.

5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Puheenjohtaja luki vuoden 2017 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Tuomas Kauppinen luki tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8. Vuoden 2018 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija Nissinen Ky. Tilin- ja toiminnan tarkastajana jatkaa SYS Audit Oy.

9. Vuoden 2019 jäsenmaksuksi sovittiin 35€.

10. Puheenjohtaja luki kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

11. Kati Tihtonen, Kristiina Tertti ja Tuomas Kauppinen eroavat johtokunnasta. Tilalle johtokuntaan valittiin Kirsi Rinne TYKS:sta, Liisa Laatio OYS:sta sekä Aydin Tekay HUS:sta. Aydin Tekay valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi, Sami Saarelainen varapuheenjohtajaksi ja Leena Alanne rahastonhoitajaksi. Sihteerinä jatkaa Elina Korva. Olli Pitkänen ja Susanne
Kapanen jatkavat johtokunnan jäseninä.

12. Muut asiat;
Johtokunta esitti seuran uudeksi kunniajäseneksi Pertti Paloa. Vuosikokous puolsi ehdotusta.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:45.


Oulussa 20.3.2017

Kati tihtonen, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri

pöytäkirjan tarkastajat, Kaisu hara ja Anna Martsinkevichyute

**************************************************************************************************************

SUOMEN LÄÄKETIETEELLIS-BIOLOGINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika: pe 24.3.2017 klo 08:30

Paikka: Suomen Kansallismuseo; Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kati Tihtonen avasi kokouksen klo 8:30.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Tihtonen ja sihteeriksi Elina Korva.

4. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Räsänen ja Noora Hyvönen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Nurmela ja Anna-Maija Tulimaa.

5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6. Puheenjohtaja luki vuoden 2016 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Tuomas Kauppinen luki tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.

7. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8. Vuoden 2017 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija Nissinen Ky. Tilin- ja toiminnan tarkastajana jatkaa SYS Audit Oy.

9. Vuoden 2018 jäsenmaksuksi sovittiin 35€.

10. Puheenjohtaja luki kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

11. Teija Kalajoki-Helmiö erosi johtokunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin radiologi Susanne Kapanen. Leea Keski-Nisula erosi myös johtokunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin perinatologi Leena Alanne.

12. Johtokunnan luonnostelemat muutokset seuran sääntöihin käytiin läpi. Säännöt hyväksyttiin luonnoksen mukaisiksi. Johtokunta ehdotti seuran uudeksi nimeksi Lääketieteellinen Ultraääniseura, FMUS (Finnish Medical Ultrasound Society). Vuosikokous hyväksyi ehdotuksen.

13. Johtokunta esitti seuran uusiksi kunniajäseniksi Anna-Maija Tulimaata sekä Juha Räsästä. Vuosikokous puolsi ehdotusta.

14. Käytiin läpi johtokunnalle saapuneet apurahahakemukset, joita oli yksi. Johtokunta on myöntänyt 1000€:n suuruisen matka-apurahan Leena Alanteelle.

15. Muita asioita ei ollut.

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8:45.


Oulussa 26.3.2017

Kati Tihtonen, puheenjohtaja

Elina Korva, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat; Marja Nurmela ja Anna-Maija Tulimaa


************************************************************************************************************************************************


Suomen Lääketieteellis-Biologinen Ultraääniseura ry

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika: Pe 18.3.2016 klo 9:00

Paikka: Tiedekeskus Tietomaa, Auditorio, Nahkatehtaankatu 6, 90130 Oulu

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kati Tihtonen avasi kokouksen
  klo 9:00.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Tihtonen ja sihteeriksi Elina Korva.
 4. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Maija Tulimaa ja Leena Kajander. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Mäkelä ja Jaana Ikonen.
 5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
 6. Puheenjohtaja luki vuoden 2015 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Tuomas Kauppinen luki tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen.
 7. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle. Tilivapaus myönnettiin tilivelvollisille.
 8. Vuoden 2016 kirjanpitäjänä jatkaa Tilitoimisto Maija Nissinen Ky. Tilin- ja toiminnan tarkastajana jatkaa SYS Audit Oy.
 9. Vuoden 2017 jäsenmaksuksi sovittiin 35€.
 10. Puheenjohtaja luki kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. Keskustelua herätti kuluvan vuoden syyskoulutuksen lykkääminen keväälle 2017. Sovittiin että johtokunta suunnittelee syksyn aikana seuralle uutta
  toimintamallia koulutusten sisältöjen suhteen. Mietittiin mallia jossa seura järjestäisi perusultraääni-koulutusta samansisältöisenä joka syksy ja kevätkoulutus keskittyisi spesifisempiin aiheisiin.
 11. Kirsi Härmä erosi johtokunnan jäsenyydestä vuoden 2016 alussa. Hänen tilalleen valittiin radiologian erikoislääkäri, lastenradiologi Teija Kalajoki-Helmiö. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Kati Tihtonen, varapuheenjohtajana naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Kristiina Tertti, rahastonhoitajana naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuomas Kauppinen sekä sihteerinä kätilö Elina Korva. Johtokunnan muina jäseninä jatkavat lastentautien erikoislääkäri, lastenkardiologi, dos Olli Pitkänen, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT Sami Saarelainen sekä naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi, dos Leea Keski-Nisula.
 12. Johtokunta esitti vuosikokoukselle seuran virallisen nimen lyhentämistä ”Ultraääniseura ry” –muotoon. Kokous hyväksyi ehdotuksen. Kielenkääntäjä muotoilee seuralle lisäksi englanninkielisen nimen jonka jälkeen nimi virallistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.
 13. Muita asioita ei ollut.
 14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:20.

  Oulu 25.3.2016

  Kati Tihtonen Elina Korva
  puheenjohtaja sihteeri

ESIHISTORIALLINEN AIKA

Tapio Valkeakari

Lähes kymmenen vuotta ehti kulua siitä, kun professori Arvo Oksala yhdessä Antti Lehtisen kanssa oli aloittanut Jyväskylässä silmän ultraäänitutkimukset vuonna 1956, ennen kuin Suomessa muut tutkijat alkoivat askarrella ultraäänen parissa. Antti Lehtinen toimi tuolloin tutkimuslaboratoriossa Rautpohjan Valmetin paperikonetehtaalla ensin tutkimusassistenttina ja sittemmin tutkimuspäällikkönä. Poikkitieteellisten tutkimustensa ansiosta Antti Lehtinen sai myöhemmin professorin arvonimen. Hänen osuutensa ensimmäisen ultraääniväitöskirjan synnyssä ja uraauurtavana tutkijana ultraäänitutkimuksen kehityksessä on osin jäänyt muun mittavan poikkitieteellisen tutkimustyön varjoon. Oulun Yliopiston Naistenklinikka alkoi ensimmäisenä maassamme vuonna 1964 käyttää ultraäänitutkimusta obstetriikassa. Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen järjestämässä luentotilaisuudessa syksyllä 1966 pidettiin ultraäänifysiikkaan liittyvien esitysten lisäksi kaksi kliiniseen ultraäänidiagnostiikkaan liittyvää esitelmää. Luennoitsijoita olivat professori Arvo Oksala ja silloinen Oulun Naistenklinikan osastonlääkäri Paavo Pystynen.

Ensimmäisenä laajempana Suomalaisten ultraäänitutkijoiden yhteisenä kokoontumisena voidaan pitää alan ensimmäistä maailmankongressia Wienissä kesäkuun alussa vuonna 1969. Tuolloin kymmenkunta suomalaista alan harrastajaa totesi, että ultraäänitutkimuksia tehdään maassamme ainakin neljässä kaupungissa. Jo silloin keskusteltiin yhteisen seuran tarpeellisuudesta. Keskustelua jatkettiin Turun Yliopiston 50-vuotisjuhlien yhteydessä Turussa 24.4.1970 järjestetyssä ultraäänisymposiumissa. Siinä pidetyt esitelmät julkaistiin samana syksynä Duodecimin teemanumerossa 18/70 "Ultraäänidiagnostiikka lääketieteessä". Ultraääniseuran perustamissuunnitelmat olivat jo huomattavan pitkällä professori Esko Tähden Helsingissä Meilahden sairaalassa järjestämässä ultraäänikoulutustilaisuudessa 23.4. – 24.4.1971, mutta asia lykkääntyi vielä jonkin aikaa. Syksyllä 1971 aika oli kypsä perustavalle kokoukselle. Kokouskutsussa osanottajia kutsuttiin Suomen lääketieteellisen ultraääniyhdistyksen perustavaan kokoukseen 26.11.1971 Meilahden sairaalan III röntgenosaston (1.kerros) demonstraatiohuoneeseen klo 15.00. Pöytäkirjan mukaan läsnä olivat seuraavat 12 henkilöä: professori Arvo Oksala, apulaisprofessori Esko Tähti, lastentautien erikoislääkäri Tapio Valkeakari, röntgendiagnostiikan dosentti Matti Wiikeri, dosentti Jaakko Salokangas, fyysikko Matti Forss, röntgenerikoislääkäri Kaarina Aantaa, silmätautien erikoislääkäri Veikko Huopala, lääketieteen lisensiaatti Yrjö Lähde, silmätautien erikoislääkäri K. V. af Ursin, röntgenapulaislääkäri Heikki Haitu ja sisätautien erikoislääkäri Anna-Liisa Sjögren. Näiden lisäksi olivat yhdistyksen jäsenyyttä kirjallisesti hakeneet seuraavat henkilöt: Pentti Miettinen, Olli Piiroinen, Heikki Aurekoski, Pentti Jouppila, Eero Hokkanen, Paavo Pystynen, Pekka Ylöstalo, Rauli Nuuttila ja Sirkka-Liisa Jääslahti. Perustavan kokouksen ajankohdasta on vallinnut epäselvyyttä sen vuoksi, että pöytäkirjan puhtaaksikirjoituksessa kuukaudeksi on marraskuun sijasta merkitty lokakuu. Kuitenkin olen voinut tarkistaa ajankohdan marraskuun 26. päiväksi sekä professori Arvo Oksalan lähettämästä kirjeestä, apulaisprofessori Esko Tähden kokouskutsusta, joka on ilmestynyt myös Suomen Lääkärilehdessä, että myös omasta veroilmoituskopiostani, joten seuran perustamispäivämäärä on varmasti 26.11.1971.

Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Arvo Oksala ja sihteerinä Anna-Liisa Sjögren. Professori Oksala selosti aluksi yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaperiaatteita. Sääntöehdotukset käytiin läpi pykälä pykälältä ja seuran nimeksi ehdotettiin Suomen Lääketieteellinen ja Biologinen Ultraääniseura. Yhdistysrekisteriin tarjottaessa seuran nimi kuitenkin muutettiin suomen kielen asiantuntijan ehdotuksesta muotoon Suomen Lääketieteellis-Biologinen Ultraääniseura. Seuraavana valittiin väliaikainen toimikunta, johon kuuluivat puheenjohtajana Arvo Oksala, varapuheenjohtajana Esko Tähti, sihteerinä Jaakko Jääskeläinen, rahastonhoitajana Anna-Liisa Sjögren sekä muina jäseninä Matti Wiikeri, Tapio Valkeakari ja Paavo Pystynen. Seuran sääntömuutoksen mukaan vuosikokous päätettiin pitää kalenterivuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana eli toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä. Seuraavaksi kokouspaikaksi valittiin Helsinki. Perustavassa kokouksessa valittiin myös helmikuussa 1972 Baselissa pidettävään Euroopan ultraääniseurojen liiton perustavaan kokoukseen yhdistyksen edustajaksi Pekka Ylöstalo. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.